สมัครได้อย่างไร

คุณสมบัติของผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการ “Au Pair in USA ”
1.  เยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-26 ปี
2.  จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3.  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลางขึ้นไป และมีบุคลิกภาพที่ดี
4.  มีความรักเอาใจใส่ในการเลี้ยงดูเด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 12 ปี
5.  พร้อมที่จะดูแลเด็กให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ไม่เกินสัปดาห์ละ 45 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 1 ปี
6.  มีประสบการณ์ดูแลเด็กอย่างน้อย 200 ชั่วโมง (สามารถเข้าอบรมหรือเก็บชั่วโมงเพิ่มเติมหลังจากวันสมัครได้)
7.  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถเรียน/ฝึก และสอบขอใบอนุญาตหลังจากวันสมัครได้)
8.  มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมในการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่
9.  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
10. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่สูบบุหรี่ ไม่ติดสุรา และไม่มีประวัติการก่ออาชญากรรม

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ “Au Pair in USA”
1. โทรแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ และนัดวันสัมภาษณ์ล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ของโครงการที่หมายเลขโทรศัพท์ Direct line เบอร์ (083) 989 1810  หรือสามารถกรอกแบบฟอร์ม on-line ได้ที่เว็บไซต์ของ USAuPair ได้โดย คลิ๊กที่นี่ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป
2. เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ ชำระ “ค่าดำเนินการส่วนที่ 1” จำนวน 200 USD  (ซึ่งในจำนวนนี้จะรวมค่าธุรการต่างๆในการสมัคร, ค่าเอกสารใน
การสมัคร, ค่าประสานงานกับสำนักงานใหญ่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา,ค่าจัดกลุ่มอบรม, ค่าสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และข้อสอบจิตวิทยา)
3. เก็บชั่วโมงฝึกงานการดูแลเด็กให้ครบอย่างน้อย 200 ชั่วโมง พร้อมรวบรวมเอกสารอื่นๆ ที่ต้องใช้ในโครงการฯ ให้พร้อม
4. ทำการทดสอบวัดความพร้อมเรื่องบุคลิกภาพ และทำแบบทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและข้อสอบจิตวิทยา (Psychometric test) พร้อม
สัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายf
5. เมื่อครอบครัว host family ได้รับใบสมัครของผู้สมัครแล้ว จะมีการติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้สมัครเองโดยตรง โดยผู้สมัครจะทำการตัดสิน
ใจเลือกครอบครัวที่เหมาะสมและพอใจที่สุดด้วยตัวเอง
6. เมื่อผู้สมัครและครอบครัว host family ตกลงร่วมกันแล้ว (family matching) ผู้สมัครชำระ”ค่าดำเนินการส่วนที่ 2″ เป็นเงินจำนวน 1,000
USD (ซึ่งในจำนวนนี้จะรวมค่าประกันสุขภาพ,ค่าธรรมเนียมในการจัดหา และคัดเลือกครอบครัว, ค่าดำเนินการเอกสาร DS-2019, ค่าจัดส่ง
เอกสารในการสมัครทั้งหมดระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา)
7. ดำเนินการขอวีซ่าประเภท J-1 Visa ที่สถานทูตอเมริกา โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมและแนะนำเรื่องเอกสาร รวมถึงขั้นตอนการขอ visa
ให้กับผู้สมัครด้วย
8. เตรียมตัวออกเดินทางตามวันที่กำหนด โดยเมื่อถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนจะเดินทางสู่บ้านครอบครัว host family จะมีการปฐมนิเทศ
(workshop / orientation) ที่เมือง Portland,Oregon เป็นเวลา 4 วัน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด
9.  เดินทางสู่บ้านของครอบครัว host family และเริ่มต้นชีวิต 1 ปีกับการเป็น Au Pair โดยจะมีที่ปรึกษาประจำเขต (counselor)คอยดูแล ให้คำ
ปรึกษา และให้การช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ
10. เมื่ออยู่ครบโครงการ  Au Pair จะได้รับตัวเครื่องบินกลับเมืองไทยฟรี

ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดการสมัคร

Apply Now

http://www.ihostthailand.com/home/th/apply-online.html

Share