เป็นออแพร์แล้วได้อะไรบ้าง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ “Au Pair in USA”
1.ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะมีโอกาสสัมผัส และเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรมชาวอเมริกัน ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรม รวมถึงได้รู้จักเพื่อนใหม่ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลกอีกด้วย
2.ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะได้รับค่าตอบแทนในการดูแลเด็กเป็นจำนวนเงินสัปดาห์ละ 176.85 ดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นระยะเวลา 52 สัปดาห์ **24   ก.ค. 52 เป็นต้นไปแรงงานออแพร์ขึ้นเป็น 195.75 $ **
3.ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะมีห้องพักส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยทางครอบครัวอเมริกัน (host family) จะเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้
4.ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากครอบครัวอเมริกัน (host family) เป็นจำนวนเงิน 500 ดอลล่าร์สหรัฐฯ และจะต้องเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาของอเมริกาไม่น้อยกว่า 6 เครดิต (หรือประมาณ 80 ชั่วโมง)
5.ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะได้รับวันหยุดพักผ่อนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พร้อมยังได้รับเบี้ยเลี้ยง รวมถึงยังมีโอกาสท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความประทับใจในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อเป็นเวลาอีก 30 วันหลังจากสำเร็จโครงการแล้วด้วย
6.ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะได้รับประสบการณ์การทำงาน การท่องเที่ยว การใช้ชีวิต รวมถึงมุมมองและทัศนคติใหม่ๆ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะสามารถยืดระยะเวลาของโครงการได้อีก 1 ปีในกรณีที่สำเร็จโครงการในปีแรกแล้ว
7.ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะได้รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ “กรุงเทพฯ-อเมริกา-กรุงเทพฯ” ฟรี!!! พร้อมทั้งการเข้าร่วมปฐมนิเทศน์ที่เมือง Portland,OR พักในโรงแรมใจกลางเมือง เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน
8.ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะได้บัตรประกันสุขภาพแบบไม่จำกัดวงเงิน ฟรี!!! ตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ
9.ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะมีที่ปรึกษาประจำเขตพื้นที่ (Counselor) คอยดูแลและให้คำปรึกษาในทุกๆ เรื่องอย่างใกล้ชิด โดยที่ปรึกษา 1 คน จะคอยดูแลครอบครัวในเขตพื้นที่ประมาณ 10-15 ครอบครัว
10.ผู้เข้าร่วมโครงการ…จะได้รับประกาศนียบัตรหลังจากสำเร็จโครงการ

Share