Canada Caregiver

Live-in Caregiver หรือ Canada Home Child Caregiver คือโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการทำงาน ที่ประเทศแคนาดา ได้ฝึกภาษาและท่องเที่ยว เป็นระยะเวลา 1-2 ปี โดยพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวแคนาเดียน เสมือนสมาชิกคนหนึ่ง ซึ่งในประเทศอื่นๆ เช่น ในอเมริกา และประเทศในทวีปยุโรปเรียกโครงการนี้ว่า โครงการ Au Pair (ออแพร์) เฉพาะในประเทศแคนาดาเท่านั้นที่จะเรียกโครงการประเภทนี้ว่า Live-in Caregiver in Canada (ลิฟอิน แคร์กิฟเวอร์ อิน แคนาดา) โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะรับรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 880 – 1,100 เหรียญแคนาดา หรือประมาณ 35,000 บาท จากการทำงาน 40-44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยรายได้จำนวนนี้หักภาษีและค่าที่พัก-อาหารแล้ว ผู้สมัครสามารถเลือกทำงานดูแลเด็ก,คนชรา, หรือผู้ป่วย สิทธิพิเศษหากอยู่ครบ 2 ปีมีสิทธิสมัครเป็นพลเมืองถาวรที่ประเทศแคนาดาได้อีกด้วยประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

Live-in caregiver เป็นโครงการที่ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศแคนาดา โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับใบอนุญาตทำงานและได้รับการดูแล คุ้มครองเปรียบเสมือนพลเมืองคนของประเทศแคนาดา ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ ESL (English as a Second Language) ของรัฐบาลได้ฟรี ได้รับการคุ้มครองสุขภาพฟรีจากรัฐบาลแคนาดา ยกเว้น เรื่องศัลยกรรมความงาม และทันตกรรม Live-in caregiver สามารถขอภาษีคืน จากรัฐบาลแคนาดาได้


สิ่งที่ได้รับจากโครงการ Live-in caregiver

 • ได้รับ 2 สัปดาห์ สำหรับการพักร้อน โดยยังจะได้รับค่าแรงตามปกติ (2 weeks paid vocation)
 • ได้รับวันหยุดนักขัตกฤษ์และวันหยุดประจำสัปดาห์อีกด้วย
 • สามารถทำงานได้นานหลายปีต่างจากโครงการของประเทศอื่นๆที่อนุญาตให้ทำได้เพียงหนึ่งหรือสองปีเท่านั้น

Live-in caregiver สามารถทำเรื่องขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของประเทศแคนาดาได้ และเมื่อทำงานเป็น Live-in caregiverครบสองปี ผู้สมัครในโครงการสามารถขอทำเรื่องโยกย้าย คู่สมรส, บุตร หรือบิดามารดาของท่าน เป็นผู้อาศัย ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศได้ ซึ่งแคนาดาเป็นประเทศเดียวที่ให้โอกาส ในการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ถาวร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ Live-in Caregiver จากนานาประเทศทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้สมัคร (Update June 2019)

 1. มีอายุ18-40 ปี ไม่จำกัดเพศ ศาสนา เชื้อชาติและสถานภาพการสมรส 
 2. จบขั้นต่ำระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ควรจบปวส. เป็นอย่่างน้อย) และผ่านการรับรองผลการศึกษาจากองค์กร WES (https://www.wes.org)
 3. มีผลสอบ IELTS General ไม่ต่ำกว่า 5.0 
 4. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 
 5. มีประสบการณ์การทำงานภายใน 3 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ เด็ก คนป่วย ผู้สูงอายุ เช่น ครู พยาบาล ออแพร์ อย่างน้อยหนึ่งปี หรือ จบปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยอนุบาลศึกษา หรือจบพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศึกษา ยกเว้นผู้ช่วยครู ผู้ช่วยพยาบาล 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครออแพร์แคนาดา

 1. ใบสมัคร ( Application form)
 2. ประวัติส่วนตัว (Resume)
 3. หลักฐานการทำงาน ที่แสดงประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 4. หลักฐานการเรียน (ผลการรับรองการจบการศึกษาที่ได้ส่งประเมินแล้ว)
 5. ผลสอบ IELTS 5.0 ขึ้นไป
 6. รูปถ่ายสี
 7. เขียนจดหมายถึง Host family (ตัวอย่าง http://paragon-personnel.com/blog/?s=dear+family+letter)
 8. สำเนาพาสปอร์ต

ค่าโครงการโดยประมาณ

5,000 เหรียญแคนาดา รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าวีซ่า 150 เหรียญ
แบ่งจ่ายเป็นสองงวด

ค่าสมัคร 200 เหรียญ
งวดที่ 1 ชำระหลังจากตกลงกับโฮสท์  800 เหรียญ
งวดที่ 2 ชำระหลังจากได้รับจดหมายรับรองจากนายจ้าง เพื่อยื่นวีซ่า 4,000 เหรียญ