New Zealand

สภาพภูมิศาสตร์ นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้  นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน (Wellington) ปริมาณพื้นที่ของประเทศคือ 268,680 ตารางกิโลเมตร ( 103,738 ตารางไมล์ ประเทศนิวซีแลนด์มีแหล่งน้ำครอบคลุมทั่วประเทศและเป็นประเทศอันดับที่ 7 ของโลกที่มีพื้นที่ทางน้ำซึ่งมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจครอบคลุมถึง
Aidanfield Christian School โรงเรียน Aidanfield Christian School ตั้งอยู่ชานเมืองทางตอนใต้ของเมือง Christchurch เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนตั้งแต่ year 1 ถึง year 10 ด้วยความที่โรงเรียนตั้งอยู่นอกเมืองออกมาทำให้ได้บรรยากาศของธรรมชาติ แต่ก็ไม่ได้ห่างจากความเป็นเมืองมากเกินไป ห้องเรียนของโรงเรียนจะมีนักเรียนจำนวนไม่มากประมาณ 17-27 คน
หากกำลังมองหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ แต่ยังไม่รู้จะไปประเทศไหนดีขอแนะนำสถาบันภาษา Kaplan ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการสอนภาษาระดับโลก ที่โรงเรียนสอนภาษาของ Kaplan ทั่วโลก มีหลักสูตรทั้งหมดหลากหลายระดับให้นักเรียนที่มีความต้องการที่แตกต่างสามารถเลือกในสิ่งที่ตัวเองสนใจให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายส่วนตัวของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว มากไปกว่านั้นนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยอย่าง K+ ที่ออกแบบมาโดยใช้เทคโนโลยีและใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว นักเรียน สามารถเลือกคอร์สเรียนได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป  พร้อมด้วยระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยอย่าง K+ ที่ออกแบบมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านทางเทคโนโลยีทั้งในและนอกห้องเรียน คอร์สเรียนมีความหลากหลายอย่างคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป