Hotel Management Trainee

ฝึกงานด้านการโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับประสบการณ์การทำงานในโรงแรมระดับไฮเอนด์ โรงแรมชั้นนำ ได้รับค่าจ้าง ทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และปลอดภัย ด้วยวีซ่าประเภท J-1 (นักเรียนแลกเปลี่ยน) และมีองค์กรที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสปอนเซอร์ในการจัดหาสถานที่ฝึกงาน และดูแลตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ (ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. อายุ 18-35 ปี

2. มีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนในสาขาวิชาการท่องเที่ยวการโรงแรมในประเทศไทย หรือจบการศึกษามาไม่เกิน 1 ปี

หรือ หากจบการศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยวการโรงแรมในประเทศไทยมามากกว่า 1 ปี ต้องมีประสบการณ์การทำงานบริการ หรือการโรงแรมมาอย่างน้อย 1 ปี

หรือ หากไม่ได้จบการศึกษาด้านการท่องเที่ยวการโรงแรม จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการโรงแรมอย่างน้อย 5 ปี 

(นักศึกษา หรือผู้ที่จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิชาโท ท่องเที่ยวการโรงแรม ที่มีการเรียนวิชาสาขาท่องเที่ยวการโรงแรมมากกว่า 5 รายวิชาขึ้นไป สามารถส่งประวัติเข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติก่อนได้) 

3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี สามารถใช้ในการทำงานได้

4. มีความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานบริการ

ตัวอย่างโรงแรม และตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ฟรี English Conversation Course

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ครั้ง ก่อนเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา

อัพเดทข่าวตำแหน่งงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Tel: 098-515-0815 
Facebook: iHost Thailand 
หรือ Line ID: ihostthailand  

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม และแนะนำตัวแทนที่อยู่ใกล้ผู้สมัคร ช่วยดูแลต่อไป