Work & Travel in USA

Work & Travel USA

มารู้จักกับโครงการ “Work & Travel in USA” กันก่อน
โครงการ “Work & Travel in USA” เป็นโครงการแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-29 ปี  ได้เข้าร่วมโครงการ และเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่  และวัฒนธรรมอเมริกัน  พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในระหว่างช่วงปิดภาคฤดูร้อนณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งอนุญาตให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นระยะเวลา 3-4 เดือน โดยมีองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยงานที่ทำการคัดสรรบริษัท และหน่วยงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ลักษณะของการทำงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อนจะเป็นงานลำลอง  ซึงส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานในอุทยานแห่งชาติ,โรงแรม, รีสอร์ท และภัตตาคาร เป็นต้น นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน เพื่อไปใช้จ่ายส่วนตัวและใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
โครงการ “Work & Travel in USA” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิต     และการทำงานของชาวอเมริกัน   รวมทั้งได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดกับนักศึกษาจากชาติต่างๆ  ในสถานการณ์จริง เพื่อจะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในอนาคตทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์พร้อมทั้งมีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

รายละเอียดโครงการ
ผู้สมัครจะต้องผ่านการคัดเลือกและชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับพิจาณาเข้าทำงานในที่ที่องค์การจัดหาให้โดยการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับความสามารถและทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถทำงานได้ตั้งแต่ 3-4 เดือน   และเมื่อจบโครงการแล้ว สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อได้อีก 30 วัน

คุณสมบัติของผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการ “Work & Travel in USA”
1.   สัญชาติไทย
2.   อายุระหว่าง 18-27 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปี 1-4 หรือปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษา
3.   เกรดเฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป และมีการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง
4.   มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
5.   มีความเข้าใจโครงการเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ
6.   พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง

เอกสารที่ใช้ในการสมัครโครงการ “Work & Travel in USA”
1.   ประวัติส่วนตัว Resume  ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด
2.   รูปถ่ายสี ขนาด 2X2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว ยิ้มห้ามเห็นฟัน เห็นใบหู 2 ข้าง
3.   จดหมายถึงนายจ้าง  Cover Letter แสดงความตั้งใจเข้าร่วมโครงการ
4.   สำเนา Passport ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 1 ปี
5.   หน้งสือรับรองสถานะ ความเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาในปัจุบัน
6.   Transcript  ฉบับอังกฤษ ที่แสดงผลการเรียน โดยมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00
7.   หนังสือรับรองทางการเงิน และจดหมายรับรองการทำงานของผู้ปกครองที่ออกค่าใช้จ่าย
8.   เอกสาร Proof of Student Status (สอบถามที่บริษัทฯ)


ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ “Work & Travel in USA
”  

++ นักศึกษาสามารถทำงานได้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3-4 เดือน โดยเวลาที่จะเริ่มโครงการมี 2 ช่วง ดังนี้
1. เดือนมีนาคม ของทุกปี (สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหลักสูตรปกติ
2. เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ของทุกปี (สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ)

ค่าโครงการ (2022)

1. ค่าสมัคร Application fee 6,000 บาท
2. ค่าโครงการส่วนที่ 1    ก่อนสัมภำษณ์งาน จำนวน 20,000 บาท
    ค่าโครงการส่วนที่ 2   จำนวน 40,000 บาท หลังจากผู้สมัครได้ตำแหน่งงานพร้อม Job offer จากนายจ้าง
3. ค่า SEVIS FEE 1,300 บาท
4. ค่า VISA 6,000 บำท


สมัครออนไลน์ : คลิ๊กที่นี่