Europe

ในยุคปัจจุบัน เรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ภาษาที่ 3 เช่น ภาษาฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน อิตาลี ก็เป็นภาษาที่ใช้กันหลายประเทศทั่วโลกการเรียนภาษาในประเทศยุโรป นอกจากจะได้ทักษะภาษาต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีโอกาสได้ท่องเที่ยวในประเทศเครือสหภาพยุโรปอีกด้วย  นักเรียนสามารถลงเรียนคอร์สภาษาได้ทั้งระยะสั้นตั้งแต่ 2-24 สัปดาห์ ระยะยาว 24 สัปดาห์ขึ้นไป และเรียนภาษาเพื่อการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย (เฉพาะที่ประเทศเยอรมัน)
ภาษาสเปน เป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีคนใช้กันมากทั่วโลก ปัจจุบันมีคนใช้ภาษาสเปนกว่า 400 ล้านคน และเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก ทำให้หลายคนอยากเรียนเพื่อเปิดโอกาสในการทำงานให้กับตัวเองในอนาคตนักเรียนสามารถลงเรียนคอร์สภาษาได้ทั้งระยะสั้นตั้งแต่ 2-24 สัปดาห์ ระยะยาว 24 สัปดาห์ขึ้นไป ในราคาเริ่มต้นเพียง 135 ยูโรต่อสัปดาห์ คอร์สภาษาสเปน แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 3
ประเทศมอลต้า (Malta) เป็นเกาะเล็กๆ ที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อยู่ระหว่างประเทศอิตาลี กับประเทศลิเบีย มอลต้า เป็นหนึ่งในประเทศเชงเก้น เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ในอดีตเคยเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ทำให้ปัจจุบัน มอลต้า ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ มีประชากรประมาณ 5 แสนกว่าคน และเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการมาพักตากอากาศของชาวยุโรป เพราะมีอากาศดีตลอดปี นักเรียนที่ลงเรียนภาษาที่ประเทศมอลต้า จะมีกิจกรรมให้ทำมากมาย
หลายคนอาจจะคิดว่าการไปเรียนต่อประเทศในยุโรปนั้น เราจะต้องเรียนภาษาถิ่นของประเทศนั้นๆ ก่อน แต่จริงๆ แล้วไม่จำเป็นเสมอไป อย่างเช่นสถาบันที่เรากำลังจะแนะนำนั้น ก็มีหลักสูตร Foundation ปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ EU Business School มีจุดเด่นคือ เป็นสถาบันที่มีห้องเรียนขนาดเล็ก เน้นการเรียนแบบมีการปฎิสัมพันธ์ และคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์การทำธุรกิจ ที่ปรึกษาธุรกิจ