Study in Europe

ประเทศในทวีปยุโรป (นอกเหนือไปจากสหราชอาณาจักร) ได้มีการจัดตั้งสหภาพยุโรป ซึ่งประกอบไปด้วย 27 ประเทศ คือ Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain และ Sweden ทำให้ประเทศในสหภาพยุโรปมีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ การเมือง แต่ว่าแต่ละประเทศก็ยังมีอิสระในการปกครองของตัวเอง
ปัจจุบัน มีหลายประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาระดับดีมาก และเหมาะกับการไปศึกษาต่อ เช่น เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน โปแลนด์ มอลต้า เป็นต้น เมื่อนักเรียนจบการศึกษาจากประเทศในสหภาพยุโรป นักเรียนยังได้รับโอกาสในการฝึกงานอีกด้วย

ข้อดีของการไปเรียนต่อประเทศแถบยุโรป

1. บางประเทศ เช่น เยอรมัน ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน นักเรียนไม่ต้องจ่ายค่าเทอม (ดีมากๆ)
2. หลายประเทศอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติทำงานพาร์ทไทม์ได้
3. การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
4. มีหลักสูตรนานาชาติหลากหลายหลักสูตร
5. มีคุณภาพชีวิตที่ดีมาก และสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปได้

ข้อมูลสถาบันหรือรายละเอียดเพิ่มเติมและค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามได้ที่
Tel: 098-515-0815
Facebook: iHost Thailand
หรือ Line ID: ihostthailand

Share