Study in Singapore

สิงคโปร์ (Singapore) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางทิศใต้ของประเทศไทยโดยต่อจากประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรน้อยที่สุดในเอซียตะวันออกเฉียงใต้  มีลักษณะเป็นเกาะหลักหนึ่งเกาะ และเกาะขนาดจิ๋วล้อมรอบ 63 เกาะ เกาะหลักมีเนื้อที่รวม 682 ตารางกิโลเมตร  ติดฝั่งทะเลทั้ง 3 ด้าน ซึ่งอยู่ตรงกลางสี่แยกของโลกคือ ทิศเหนือ ติดกับช่องแคบยะโอร์ ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตก ติดกับช่องแคบมะละกา และทิศใต้ ติดกับช่องแคบสิงคโปร์ ส่งผลให้กิดความได้เปรียบซึ่งมีส่วนผลักดันให้สิงคโปร์เติบโตเป็นศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยวและการสื่อสารที่สำคัญของโลก

ฤดูกาลและสภาพอากาศ

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 23-33 องศาเซลเซียส  มีแดดตลอดปี
ฤดูฝนช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม  ซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนน้อยที่สุด เนื่องจากฝนตกชุก    
ฤดูร้อนช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนที่สุด   และเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่แดดจ้ามากที่สุด

การเงินและธนาคาร
สกุลเงิน  แบ่งเป็น ดอลลาร์สิงคโปร์ (GSD) และ เซ็นต์  
สำหรับธนบัตรสิงคโปร์ ได้แก่ 2, 5, 10, 50, 100, 1,000, 10,000   
เงินสกุลอื่น ๆที่เป็นที่ยอมรับในการชอปปิ้ง เช่น ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  เยน หรือ เงินปอนด์ 

ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสิงคโปร์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 240 โวลท์ ต่อวินาที ปลั๊กไฟที่ใช้เป็นแบบขาเหลี่ยมสามขา

ภาษา
ภาษามาเลย์ (ภาษาประจำชาติ) ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง และภาษาทมิฬ

Share